Παρασκευή, 2 Απριλίου 2010

Η ΟΕΝΓΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας
της ΟΕΝΓΕ με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και συγκε-
κριμένα την υπουργό κ. Ξενογιαννακοπούλου, την υφυπουργό κ. Γεννη-
ματά και τους δύο Γενικούς Γραμματείς κκ Πολύζο και Δημόπουλο.
Οι επισχέσεις εργασίας σε όλα τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της
χώρας με εκπληκτικά ποσοστά συμμετοχής είχαν ως αποτέλεσμα την ε-
πίσημη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας ότι θα καταβληθούν στο σύνο-
λό τους, χωρίς καμιά περικοπή, οι δεδουλευμένες εφημερίες του Ιανου-
αρίου και Φεβρουαρίου. Αυτό θα επιτευχθεί με επιπλέον χρηματοδότηση
11 εκατ. ευρώ, την οποία υπέγραψε το υπουργείο Οικονομικών. Δεν δι-
ευκρινίστηκε το χρονοδιάγραμμα καταβολής αυτών των δεδουλευμένων,
ενώ υπάρχουν Νοσοκομεία στα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι εφημερίες
Δεκεμβρίου και προγενέστερων μηνών του 2009.
Δυστυχώς για όλα τα υπόλοιπα θέματα δεν ειπώθηκε τίποτα καινούργιο.
Συγκεκριμένα:
Δεν υπήρξε δέσμευση ότι θα ενισχυθούν οι ανεπαρκείς πιστώσεις για
τις εφημερίες του 2010, ώστε να συνεχίσουν να καταρτίζονται ασφα-
λή προγράμματα εφημέρευσης χωρίς απόπειρες περικοπών. Η υπουργός
Υγείας ενώ αναφέρεται συνεχώς σε «εξορθολογισμό» του προγράμματος
εφημεριών, εντούτοις δεν έχει προτείνει κανένα σχέδιο προτύπου ασφα-
λούς και ποιοτικής εφημέρευσης. Να σημειώσουμε ότι τις τελευταίες μέ-
ρες εμφανίζονται κρούσματα Διοικητών που περικόπτουν με τρόπο α-
προκάλυπτο και αυταρχικό προγράμματα εφημεριών, αγνοώντας τις α-
ποφάσεις των Επιστημονικών Συμβουλίων και την ασφάλεια των ασθε-
νών. Τέτοια κρούσματα εμφανίστηκαν σήμερα σε αρκετά Νοσοκομεία
(ΚΑΤ, Σωτηρία, Παίδων Πεντέλης κ.ά) την ίδια ώρα που η υπουργός έ-
κανε «καθησυχαστικές» δηλώσεις στην ΟΕΝΓΕ και τα ΜΜΕ.
Διατηρείται σε ισχύ η οδηγία για μηνιαία αποδέσμευση του δωδεκα-
τημορίου του συνολικού κονδυλίου για εφημερίες, με αποτέλεσμα να
είναι βέβαιη η εκ νέου εμπλοκή στις εφημερίες Μαρτίου και όλων των
επόμενων μηνών.

Κανείς γιατρός δεν έχει ακόμη προστεθεί στη δύναμη των υποστελε-
χωμένων Τμημάτων από τους 2000 νέους γιατρούς που έπρεπε να ερ-
γάζονται στα Νοσοκομεία, τα ΚΥ και το ΕΚΑΒ από 1ης Ιουλίου 2009, με
αποτέλεσμα τα Νοσοκομεία της περιφέρειας και ιδιαίτερα της Δυτικής
Μακεδονίας και των νησιών να αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους
και να θρηνούμε θύματα της μακροχρόνιας εγκατάλειψης του ΕΣΥ.
Κρατάμε ως σημείωση ότι η υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε στη σημερινή
συνάντηση πως οι πρώτοι νέοι γιατροί θα μπορούσαν να βρίσκονται στα
Νοσοκομεία την 1η Ιουλίου 2010.
Το φορολογικό νομοσχέδιο που βρίσκεται ήδη στη Βουλή ανατρέπει
την κλαδική συμφωνία και το άρθρο 3 του ν. 3754/09 και κάνει δρα-
ματικές τις περικοπές των αποδοχών μας στο όνομα του ψευδεπίγραφου
και αντιδραστικού Προγράμματος Σταθερότητας. Τουναντίον οι σπατά-
λες, οι υπερτιμολογήσεις, οι μίζες, τα φακελάκια, η υπερσυνταγογράφιση
φαρμάκων και η διαφθορά διαιωνίζονται χωρίς να λαμβάνεται κανένα
απολύτως μέτρο από την κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση δεν απαντά ευθέως εάν προτίθεται να υλοποιήσει πλή-
ρως την κλαδική συμφωνία της 1ης Δεκεμβρίου 2008. Οι σημερινές
γενικόλογες δηλώσεις της υπουργού ότι διάκειται θετικά στην κλαδική
συμφωνία, ακριβώς τη στιγμή που το υπουργείο Οικονομικών καταργεί
ουσιώδεις όρους της, μόνον ως εκφράσεις συμπάθειας μπορούν να ε-
κληφθούν, όταν μάλιστα που δεν εκφράστηκε εκ μέρους της συγκεκριμέ-
νη πρόθεση και χρονοδιάγραμμα επαναδιαπραγμάτευσης.
Η Εκτελεστική Γραμματεία εκτιμά ότι:
Α) Πρέπει άμεσα, με ειδική ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, να υ-
πάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την καταβολή των δεδουλευ-
μένων. Είναι σαφές ότι οι γενικόλογες δεσμεύσεις δεν μπορούν να υπο-
καταστήσουν τη στοιχειώδη υποχρέωση της πολιτείας για έγκαιρη κατα-
βολή όλων των δεδουλευμένων χωρίς περικοπές. Ως τότε κανείς δεν δι-
καιούται να υποδείξει στους νοσοκομειακούς γιατρούς να σταματήσουν
τις επισχέσεις.
Β) Η ΟΕΝΓΕ επιμένει αμετακίνητα στην κατάρτιση ασφαλών προγραμ-
μάτων εφημέρευσης. Προτείνει ιδιαίτερα στα Επιστημονικά Συμβούλια,
αλλά και στις Πενταμελείς Επιτροπές και τις Ενώσεις Γιατρών της χώρας
να απορρίψουν κατηγορηματικά κάθε απόπειρα των Διοικήσεων για
περικοπές και να εξαντλήσουν κάθε συνδικαλιστικό και νομικό μέ-
τρο, προχωρώντας σε κινητοποιήσεις, αλλά και κατάθεση μηνύσεων
προς όλους εκείνους που θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία
των Νοσοκομείων. Επίσης καλεί του Διευθυντές Ιατρικής Υπηρεσίας,
τους Τομεάρχες και τους Διευθυντές Τμημάτων να μην αποδεχτούν να
λειτουργήσουν ως εντολοδόχοι των Διοικήσεων και να συμπορευτούν με
όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους στις δύσκολες αυτές περιστάσεις.
Γ) Εάν η κυβέρνηση τις επόμενες μέρες συνεχίσει να δείχνει ότι εμμένει
στην καταστρατήγηση της κλαδικής συμφωνίας είναι αυτονόητο ότι οι
νοσοκομειακοί γιατροί θα εκτιμήσουν οριστικά ότι η κλαδική συμφωνία
είναι πλήρως ακυρωμένη με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της κυβέρ-
νησης και δεν δεσμεύονται πλέον για την υπέρβαση των ανώτατων επι-
τρεπτών ορίων του χρόνου εργασίας τους.
Εν τω μεταξύ η ΟΕΝΓΕ καλύπτει πλήρως όλες εκείνες τις Ενώσεις που
έχουν αποφασίσει για τον Απρίλιο κατάθεση ασφαλών προγραμμάτων 4
εφημεριών ανά γιατρό και θα σταθμίσει οριστικά και συνολικά τη στάση
της στο Γενικό Συμβούλιο που θα συνέλθει την Τετάρτη 14 Απριλίου.
Η Εκτελεστική Γραμματεία προκηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας (11-2)
την Πέμπτη 8 Απριλίου, μέρα που ψηφίζεται το φορολογικό νομοσχέδιο
στη Βουλή, ώστε οι γιατροί του Λεκανοπεδίου να πραγματοποιήσουν συ-
γκέντρωση μπροστά στη Βουλή και οι γιατροί των άλλων περιοχών να
προβούν σε διαβήματα και συγκεντρώσεις που θα αποφασίσουν στις Συ-
νελεύσεις τους.
Επίσης η ΟΕΝΓΕ προσανατολίζεται σε κήρυξη 48ωρης απεργίας στις 21
και 22 Απριλίου σε συντονισμό και με τις άλλες Ομοσπονδίας στο χώρο
της Υγείας και το Δημόσιο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: