Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ « Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ »

9 / 11 / 2010
Μετά από συζήτηση και εκτενή αναφορά των προβλημάτων δυσλειτουρ-
γίας του νοσοκομείου μας η γενική συνέλευση των γιατρών του νοσο-
κομείου αποφάσισε
Να καταγγείλει την Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ και την Διοίκηση του νο-
σοκομείου Δυτικής Αττικής γιατί μια σειρά γεγονότων που συμβαί-
νουν τον τελευταίο καιρό στο νοσοκομείο μας δημιουργούν βάσιμες υ-
ποψίες ότι από κοινού μεθοδεύουν κατά δόλιο τρόπο την αναστολή της
λειτουργίας του. Δεν στερείται βεβαίως ευθυνών και το Υπουργείο Υ-
γείας, το οποίο φρόντισε για μεγάλο χρονικό διάστημα το τελευταίο έτος
να αφήσει χωρίς διοίκηση το νοσοκομείο.
Συγκεκριμένα:
Η νέα Διοίκηση από τον Σεπτέμβριο του 2010 ακολουθεί, προφανώς
κατ’ εντολή της 2ης ΥΠΕ, τακτική άρνησης και κωλυσιεργίας σε κάθε
προσπάθεια για την στοιχειώδη λειτουργία του νοσοκομείου.
Αρνείται να ζητήσει την πρόσληψη επικουρικών γιατρών τη στιγμή που
υπάρχουν επείγουσες ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό (με πρόσχημα ότι
θα τους πληρώνει το ίδιο το νοσοκομείο που δεν έχει έσοδα) και έτσι
σήμερα είμαστε το μόνο πανελλαδικά νοσοκομείο που δεν περιλαμβάνε-
ται στους σχετικούς πίνακες πρόσληψης επικουρικών γιατρών που κα-
τάρτισε το υπουργείο.
Καθυστερεί αδικαιολόγητα εδώ και ένα τρίμηνο τις διαδικασίες πλήρω-
σης 2 τακτικών θέσεων επιμελητών της καρδιολογικής κλινικής οι οποίες
έχουν φθάσει στο τελικό στάδιο κρίσεων (και αφού αναγκάστηκε να κά-
νει χρέη γραμματέα γιατρός προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασί-
ες).
Επίσης καθυστερεί και η πλήρωση των 2 θέσεων της χειρουργικής
κλινικής με αποτέλεσμα σε δύο από τα βασικά τμήματα του νοσοκομεί-
ου σε λιγότερο από δύο μήνες από σήμερα να δημιουργείται σοβαρός
κίνδυνος για την περαιτέρω λειτουργία τους λόγω της αποχώρησης των
ήδη υπηρετούντων επικουρικών γιατρών σ’ αυτές.
Ανάλογα προβλήματα θα αντιμετωπίσει από την νέα χρονιά και η μία
παθολογική κλινική επειδή λήγει η θητεία μιας επικουρικού γιατρού.
Υπάρχει σημαντική καθυστέρηση προμήθειας υγειονομικού υλικού κυρί-
ως σε ότι αφορά το χειρουργείο, την χειρουργική κλινική και την οφ-
θαλμολογική κλινική, η οποία σημειωτέον, σταμάτησε τα χειρουργεία της
πριν ένα μήνα λόγω μη προμήθειας από το νοσοκομείο ενδοφακών.
Έτσι περί τα 80 οφθαλμολογικά χειρουργεία που γινόντουσαν κάθε μήνα
μετατίθενται για το απώτερο μέλλον.
Η νεφρολογική κλινική του νοσοκομείου καταργήθηκε με συνοπτικές
διαδικασίες για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα του περιορισμένου αριθ-
μού των εφημεριών και για την εξοικονόμηση κλινών. Η Β΄ παθολογική
κλινική μετεφέρθη εσπευσμένα σε άλλο κτίριο λόγω ακαταλληλότητας
του προηγούμενου.
Αυτό το τελευταίο γεγονός συνέβη μετά την ανακοίνωση της σημερινής
διοίκησης στον νέο Υπουργό Υγείας, παρουσία δημοσιογράφων (για να
γίνει στην συνέχεια πρωτοσέλιδο δημοσίευμα) ότι στο κτίριο «πέφτουν
τα ταβάνια»!
Αρνείται η διοίκηση του νοσοκομείου να δώσει εντολή ή δημιουργεί
προσκόμματα στην επισκευή βλαβών, ακόμα και αυτών που οφείλονται
σε φυσιολογικές φθορές όπως η λειτουργία του καλοριφέρ σε δύο κτί-
ρια του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα να καταστεί προβληματική η νοση-
λεία αρρώστων και η πραγματοποίηση χειρουργείων σε λίγες ημέρες
συνεπεία της πτώσης της θερμοκρασίας.
Γενικώς δίνεται η εντύπωση ότι η επίλυση των προβλημάτων μετατί-
θεται για την επόμενη χρονιά, με πρόσχημα πάντα την κακή οικονομική
κατάσταση.
Έτσι είναι μαθηματικά βέβαιο ότι σε λίγες ημέρες η διοίκηση του νοσο-
κομείου και η 2η ΥΠΕ οδηγούν σε αργό θάνατο το νοσοκομείο λόγω
σημαντικών ελλείψεων και παραλήψεων τόσο σε υγειονομικό υλικό και
τεχνική υποδομή όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, ιατρικό, τεχνικό και
διοικητικό.
Αν όλα αυτά που περιγράφονται δεν είναι αποτέλεσμα ενός καλά ορ-
γανωμένου σχεδίου σταδιακής και μεθοδικής διάλυσης ενός νοσοκομείου
τότε τι άλλο μπορεί να είναι;
Πάντως θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη ότι ένα τέτοιο γεγονός
θα πλήξει καθοριστικά και ανεπανόρθωτα την δυνατότητα της εύκολης
και δωρεάν πρόσβασης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Δυτι-
κής Αττικής σε μια βασική υγειονομική μονάδα της περιοχής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: