Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Αλλαγές στο ψηφισθέντα νόμο του μισθολογίου σε σχέση με το νομοσχέδιο


Κάποιες αλλαγές που επήλθαν στον τελικώς ψηφισθέντα νόμο,  που βεβαίως δεν αλλάζουν στο παραμικρό τη φιλοσοφία και το πνεύμα του νόμου- εκτρώματος που αφορά το  μισθολόγιο -βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων τις παραθέτουμε παρακάτω.

1.Άλλαξαν λίγο τη ποσόστωση επί της οποίας θα γίνονται οι προαγωγές στους βαθμούς και για την ακρίβεια από το Γ βαθμό στο Β και από το Β βαθμό στον Α

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
-Από τον Εισαγωγικό Βαθμό ΣΤ  στο Βαθμό Ε : μέχρι και 100% των κρινόμενων υπαλλήλων,
- Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ : μέχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλήλων,
- Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ : μέχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλήλων,
- Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β : μέχρι και 60% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α : μέχρι και 20% των κρινόμενων υπαλλήλων.
ΝΟΜΟΣ
- Από τον Εισαγωγικό Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε: μέχρι και 100% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ: μέχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ: μέχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β: μέχρι και 70% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α: μέχρι και 30% των κρινόμενων υπαλλήλων.


2.Στα επιδόματα θέσεων ευθύνης 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
α) Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης, επτακόσια ευρώ (€700)
β) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, τετρακόσια ευρώ (€400)
γ)  Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης διακόσια πενήντα ευρώ (€250)
δ) Προϊστάμενοι Παιδικών Σταθμών, εκατό ευρώ (€100).
 Οι προϊστάμενοι διοίκησης των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ δικαιούνται τα ανωτέρω ποσά σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

ΝΟΜΟΣ
Αφαιρέθηκε η τελευταία πρόταση και έτσι και οι προϊστάμενοι διοίκησης των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ θα παίρνουν ολόκληρα τα επιδόματα θέσων ευθύνης και όχι το 75% αυτών που προέβλεπε το νομοσχέδιο

3.Στις περικοπές αποδοχών
Επεκταθηκε ... η ποινή που επιβαλλόταν  στην περικοπή αποδοχών λόγω απεργίας και στην περίπτωση αποχής των υπαλλήλων από τα καθήκοντα τους για άλλους λόγους

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Περικοπή αποδοχών
 Σε όλες τις περιπτώσεις αποχής των υπαλλήλων από τα καθήκοντά τους, πλην της απεργίας, ο μήνας λογίζεται για τριάντα (30) ημέρες.
 Σε περίπτωση απεργίας ο μήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ημέρες.
 Τα ποσά από οποιαδήποτε περικοπή αποδοχών των υπαλλήλων, λειτουργών και ενστόλων του Δημοσίου που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου αποδίδονται στους οικείους προϋπολογισμούς από τους οποίους εκταμιεύτηκαν.

ΝΟΜΟΣ 
Σε όλες τις περιπτώσεις αποχής των υπαλλήλων από τα καθήκοντά τους, ο μήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ημέρες.
Τα ποσά από οποιαδήποτε περικοπή αποδοχών των υπαλλήλων, λειτουργών και ένστολων του Δημοσίου που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αποδίδονται στους οικείους προϋπολογισμούς από τους οποίους εκταμιεύτηκαν

4.Καταργηση κενών οργανικών θέσων -Εφεδρεία
Στο νομοσχέδιο από την κατάργηση των κενών οργανικών θέσων εξαιρούντο, στο χώρο της υγείας, το νοσηλευτικό , παραϊατρικό προσωπικό των νοσοκομείων και ο κλάδος των ιατρών του ΕΣΥ
Στο νόμο προστέθηκαν στις εξαιρέσεις κατάργησης κενών οργανικών θέσεων  , όσον αφορά το χώρο της υγείας, οι θέσεις ιατρών  των φορέων κοινωνικής πρόνοιας  και του ΕΚΑΒ

Στην εξαίρεση από την εφεδρεία προστεθηκαν εκτός από το νοσηλευτικό ,  το παραϊατρικό προσωπικό των νοσοκομειων και των ιατρών ΕΣΥ και το επιστημονικο- παραϊατρικό προσωπικό των νοσοκομείων και το αντίστοιχο προσωπικό (ιατρικό , νοσηλευτικό, παραϊατρικό) των φορέων κοινωνικής πρόνοιας , του ΕΚΑΒ,  καθώς και των ασφαλιστικών ταμείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: