Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ

1
Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece
Αθήνα, 7 Μαϊου 2010

Τα σκληρά, άδικα και εξοντωτικά μέτρα για τους εργαζόμενους και την
κοινωνία που περιλαμβάνει ο «μηχανισμός» στήριξης ΕΕ-ΔΝΤ εγκρίθηκαν
στη Βουλή από την κυβέρνηση και τους «συμμάχους» της, το ΛΑΟΣ και την κ.
Μπακογιάννη και ανατρέπουν ριζικά το εισοδηματικό, εργασιακό και ασφα-
λιστικό τοπίο, κατεδαφίζοντας όλο το πλέγμα των κοινωνικών εγγυήσεων
στον τόπο μας. Η χώρα, οι πολίτες της, οι κατακτήσεις δεκαετιών, τα κοινω-
νικά δικαιώματα, ακόμα και η δημοκρατική λειτουργία των θεσμών βρίσκο-
νται πλέον υπό την οικονομική κηδεμονία και πολιτική επικυριαρχία του ΔΝΤ,
εξέλιξη που άρχισε ήδη να πυροδοτεί κοινωνικές συγκρούσεις και να προκα-
λεί τριγμούς και ανακατατάξεις στο πολιτικό σύστημα.
Αυτοί που προκάλεσαν την οικονομική κρίση, αυτοί που έκλεψαν τους δημό-
σιους πόρους επί δεκαετίες, αυτοί που ευθύνονται για τα τεράστια ελλείμμα-
τα της εθνικής οικονομίας, προσπαθούν τώρα να μας πείσουν ότι μοναδική
λύση είναι να πληρώσουν και πάλι όσοι δεν έφταιξαν για τη κρίση, υποδει-
κνύουν ως διέξοδο την οικονομική υποδούλωση της Ελλάδας στους νεοαποι-
κιοκράτες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ε.Ε., της Ε.Κ.Τ., με παρα-
τεταμένη υπονόμευση του μέλλοντος της χώρας. Η ελληνική κοινωνία οφεί-
λει άμεσα ν΄ αποκηρύξει ένα χρέος που είναι ειδεχθές και η υπέρογκη διό-
γκωσή του οφείλεται σε ληστρικούς αντικοινωνικούς όρους.
Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει την κυβερνητική μεθόδευση ως
πολιτική επιλογή εθνικής υποτέλειας και κοινωνικής βαρβαρότητας, χωρίς
δημοκρατική λαϊκή νομιμοποίηση και εκτιμά ότι ο κλαδικός αγώνας των για-
τρών του ΕΣΥ, όσο δυναμικός και πολύμορφος κι αν είναι, δεν μπορεί από
μόνος του να δώσει κατακτήσεις ούτε για το δημόσιο σύστημα υγείας, ούτε
και για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των εργαζόμενων σ΄ αυτό. Είναι απο-
λύτως απαραίτητο να πολιτικοποιηθεί σ΄ έναν ασυμβίβαστο και διαρκή α-
γώνα, σ’ ένα νέο ανένδοτο της εποχής μας, μαζί μ’ όλους τους εργαζόμε-
νους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τους ανέργους, τους φτωχούς αγρό-
τες, τους νεολαίους, τους πρόσφυγες και μετανάστες για την ανατροπή αυτής
της βάρβαρης πολιτικής που στόχο έχει να φορτώνει την καπιταλιστική κρίση
όχι σ΄ αυτούς που την προκάλεσαν, δηλαδή το κεφάλαιο και τους υπηρέτες
του, αλλά στον κόσμο της μισθωτής εργασίας.


Η ζοφερή εξέλιξη της υποτέλειας στο ΔΝΤ κατεδαφίζει το κοινωνικό κρά-
τος και οδηγεί στη πλήρη κατάρρευση το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι
πρόσφατες διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού στη Βουλή ότι «έχουμε θέσει
το ΕΣΥ ως προτεραιότητα και κανένα Δ.Ν.Τ., καμία επιτήρηση από την Ευρω-
παϊκή Ένωση δεν θα την αλλάξει…», είναι κίβδηλες και δεν επιβεβαιώνονται
από τις κυβερνητικές πράξεις. Και μόνο το γεγονός της πρόσφατης διακοπής
στη χορήγηση σκευασμάτων εντερικής διατροφής σε ασθενείς με νεοπλασία
αποδεικνύει τη βαρβαρότητα και απανθρωπιά στην οποία διολισθαίνει πλέον
η κυβερνητική πολιτική.
Η κυβέρνηση δεν περιορίζεται μόνο στη λεηλασία των τακτικών μας αποδο-
χών που προβλέπουν τα νέα μέτρα αλλά συνεχίζει :
- να μην πληρώνει τις δεδουλευμένες εφημερίες μας
- να επιδιώκει τη κατάρτιση των προγραμμάτων εφημεριών με τη Προ-
κρούστεια λογική των ακρωτηριασμένων πιστώσεων
- να μην προωθεί τις αναγκαίες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού
- να παραβιάζει τη Κλαδική Σύμβαση Εργασίας και να αδιαφορεί για το
τελειωτικό εφημεριακό κραχ που θα υπάρξει μετά την εκπνοή και της
3μηνης προθεσμίας ( 11/6) για την επανεπιβεβαίωση της.
- να υποχρηματοδοτεί τις λειτουργικές ανάγκες των νοσοκομείων χωρίς
να περιορίζει στο παραμικρό τις σπατάλες, τις μίζες και τη διαφθορά
στο χώρο των προμηθειών.
Το επερχόμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο θα επιδεινώσει ακόμη περισσό-
τερο τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των νοσοκομειακών
γιατρών.
Κατόπιν τούτων το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ αποφασίζει :
1.- Καλύπτει πλήρως όλες τις Ενώσεις που συνεχίζουν επισχέσεις εργασί-
ας απ’ όλα τα μη επείγοντα καθήκοντα, διεκδικώντας δεδουλευμένες α-
ποδοχές.
2.- Προειδοποιεί όλες τις Αρμόδιες Αρχές, τα Πολιτικά Κόμματα, τους Κοι-
νωνικούς Φορείς, τα Όργανα Αυτοδιοίκησης, για το εφημεριακό κραχ
που θα προκύψει τον Ιούνιο λόγω της απουσίας Κλαδικής Σύμβασης Ερ-
γασίας που θα επιτρέπει την θεσμική υπέρβαση του ανώτερου ορίου ε-
βδομαδιαίας απασχόλησης των νοσοκομειακών γιατρών. Το Υπουργείο
Υγείας επωμίζεται στο ακέραιο την πολιτική, ηθική και νομική ευθύνη
αυτού του εφημεριακού κραχ, αρνούμενο τη ρητή υποχρέωση που έχει
από το νόμο 3754/09 να προσέλθει σε διαπραγμάτευση για σύναψη νέας
κλαδικής συμφωνίας, που θα υλοποιεί τις διατάξεις εκείνης που συνυπο-
γράψαμε την 1η Δεκεμβρίου 2008 και θα εξασφαλίζει την πλήρη αποζη-
μίωση ασφαλών και ποιοτικών προγραμμάτων εφημέρευσης.
3.- Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ θα συνεδριάσει την Παρασκευή
15 Μαΐου για κατάρτιση σχεδίου ενός ποιοτικού και αποτελεσματικού
Προτύπου Εφημέρευσης. Εφόσον κριθεί αναγκαίο θα επακολουθήσουν
συσκέψεις με όλους τους Προέδρους Ενώσεων και Επιστημονικών Συμ-
βουλίων, ώστε μέσα στο μήνα να υπάρξει από πλευράς ΟΕΝΓΕ ολοκλη-
ρωμένη πρόταση. Ταυτόχρονα, καλούμε τις Ενώσεις και τα Επιστημονικά
Συμβούλια να απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε απόπειρα των Διοική-
σεων για λογιστικές περικοπές των προγραμμάτων εφημεριών, περικοπές
επικίνδυνες για την ασφάλεια της εφημέρευσης.
4.- Η ΟΕΝΓΕ δίνει εντολή στους νομικούς της να προχωρήσουν σε κατά-
θεση ένδικων μέτρων τόσο εναντίον των ρυθμίσεων του φορολογικού νο-
μοσχεδίου που καταπατούν τα άρθρα της κλαδικής συμφωνίας περί αυτο-
τελούς φορολόγησης των εφημεριών, όσο και όλων των υπολοίπων ρυθ-
μίσεων που πλήττουν τις αποδοχές μας.
5.- Στη σημερινή πολιτική συγκυρία που διευρύνεται η ζώνη της ανεργίας,
της εργασιακής επισφάλειας και της φτώχειας, σε μια περίοδο που τα ει-
σοδήματα των νοσοκομειακών γιατρών και των υπολοίπων εργαζομένων
έχουν δεχτεί δραματική περικοπή, η ΟΕΝΓΕ θεωρεί ότι οφείλει να στείλει
προς την πολιτεία ένα σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής στην παραοικο-
νομία, τη συναλλαγή, τη διαφθορά, τη σπατάλη, την επιβάρυνση των πο-
λιτών με επιπλέον οικονομικό κόστος για την κάλυψη των αναγκών περί-
θαλψης.
Στα πλαίσια αυτά επαναφέρουμε στην επικαιρότητα την πάγια πολιτική
θέση της ΟΕΝΓΕ για κατάργηση του θεσμού των ιδιωτικών απογευματι-
νών ιατρείων στα Νοσοκομεία. Δεν μπορούμε αυτή την ώρα να διατη-
ρούμε ανενόχλητο ένα μηχανισμό ιδιωτικής ιατρικής μέσα στο δημόσιο
Νοσοκομείο που επιβαρύνει την τσέπη των ασθενών, στερεί έσοδα από
τα Νοσοκομεία και δημιουργεί προκλητικές εισοδηματικές ανισότητες
ανάμεσα στους νοσοκομειακούς γιατρούς. Τουναντίον τασσόμαστε υπέρ
της δωρεάν ολοήμερης λειτουργίας των Νοσοκομείων με τρόπους που
είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε.
Επαναφέρουμε επίσης στην επικαιρότητα την πάγια πολιτική θέση της
ΟΕΝΓΕ για κατάργηση όλων των ιδιωτικών συνεργείων που λυμαίνονται
τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, καθώς και κάθε άλλης παρεμφερούς
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
5.- Στη σημερινή πολιτική συγκυρία που διευρύνεται η ζώνη της ανεργίας,
της εργασιακής επισφάλειας και της φτώχειας, σε μια περίοδο που τα ει-
σοδήματα των νοσοκομειακών γιατρών και των υπολοίπων εργαζομένων
έχουν δεχτεί δραματική περικοπή, η ΟΕΝΓΕ θεωρεί ότι οφείλει να στείλει
προς την πολιτεία ένα σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής στην παραοικο-
νομία, τη συναλλαγή, τη διαφθορά, τη σπατάλη, την επιβάρυνση των πο-
λιτών με επιπλέον οικονομικό κόστος για την κάλυψη των αναγκών περί-
θαλψης.
Στα πλαίσια αυτά επαναφέρουμε στην επικαιρότητα την πάγια πολιτική
θέση της ΟΕΝΓΕ για κατάργηση του θεσμού των ιδιωτικών απογευματι-
νών ιατρείων στα Νοσοκομεία. Δεν μπορούμε αυτή την ώρα να διατη-
ρούμε ανενόχλητο ένα μηχανισμό ιδιωτικής ιατρικής μέσα στο δημόσιο
Νοσοκομείο που επιβαρύνει την τσέπη των ασθενών, στερεί έσοδα από
τα Νοσοκομεία και δημιουργεί προκλητικές εισοδηματικές ανισότητες
ανάμεσα στους νοσοκομειακούς γιατρούς. Τουναντίον τασσόμαστε υπέρ
της δωρεάν ολοήμερης λειτουργίας των Νοσοκομείων με τρόπους που
είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε.
Επαναφέρουμε επίσης στην επικαιρότητα την πάγια πολιτική θέση της
ΟΕΝΓΕ για κατάργηση όλων των ιδιωτικών συνεργείων που λυμαίνονται
τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, καθώς και κάθε άλλης παρεμφερούς
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
6.- Προκηρύσσουμε 48ωρη απεργία κατά τη διάρκεια της συζήτησης και
ψήφισης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου που κατατίθεται εντός των ημε-
ρών στη Βουλή και το οποίο σφαγιάζει δικαιώματα, εισφορές και κατα-
κτήσεις δεκαετιών.
7.- Συντονίζουμε τη δράση μας με όλες τις Ομοσπονδίες εργαζόμενων και
όλα τα πρωτοβάθμια Σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την
ανατροπή του κυβερνητικού προγράμματος σταθερότητας και του συμ-
φώνου σταθερότητας της Ευρ. Ενωσης, Επίσης προωθούμε το συντονισμό
και την κοινή δράση με Ομοσπονδίες νοσοκομειακών γιατρών και συνδι-
κάτα υγειονομικών σε όλη την Ευρώπη με στόχο την υπεράσπιση του δη-
μόσιου συστήματος Υγείας από την επέλαση του νεοφιλελευθερισμού.
Διεκδικούμε:
¨ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑΣ»
¨ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟ «ΣΦΑΓΕΙΟ» ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ
¨ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
¨ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΕΣ, ΟΙ
ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ, ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: