Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Συνάντηση της ΟΕΝΓΕ με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας

Συναντήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 21 Δεκεμβρίου η Εκτελεστική Γραμμα-
τεία (ΕΓ) της ΟΕΝΓΕ με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Αντικεί-
μενο συζήτησης υπήρξε το πρόσφατο σχέδιο νόμου, αλλά και οι εξελίξεις που
παρατηρούνται τον τελευταίο καιρό στο χώρο της υγείας.
Της συνάντησης είχε προηγηθεί συνεδρίαση της ΕΓ και οι θέσεις που αναπτύ-
ξαμε ήταν αποτέλεσμα των αποφάσεων στις οποίες είχαμε καταλήξει.
Προ πάσης συζητήσεως ενημερώσαμε τον υπουργό Υγείας κ. Λοβέρδο ότι η
θεσμοθέτηση πλαφόν 9% στις πρόσθετες εφημερίες συνιστά έναν άθλιο
εμπαιγμό των νοσοκομειακών γιατρών, οι οποίοι μέσω των Γενικών Συνε-
λεύσεων αποφασίζουν να μην εγγράφουν εφεξής καμιά πρόσθετη εφημερία.
Το αποτέλεσμα θα είναι περί τις 20 Ιανουαρίου να παρατηρηθεί αδυναμία
εφημέρευσης στην πλειονότητα των επαρχιακών Νοσοκομείων, με αποκλει-
στικά υπεύθυνη την κυβέρνηση.
Η δικαιολογία που υπήρξε εκ μέρους του υπουργού ήταν ότι το 9% τέθηκε
τελευταία στιγμή από το υπουργείο Οικονομικών, πράγμα που αιφνιδίασε
και τους ίδιους. Από πλευράς μας θεωρήσαμε ως ανεπαρκή τη δικαιολογία
και ζητήσαμε άμεση ανάκληση της συγκεκριμένης ΚΥΑ και έκδοση νέας, στην
οποία θα έχει απαλειφθεί κάθε πλαφόν.
Κλήθηκαν από τον υπουργό ο Γενικός Γραμματέας κ. Πολύζος και ο υφυ-
πουργός κ. Τιμοσίδης και μετά από διαβούλευση υπήρξε δέσμευση ότι θα
πραγματοποιούσαν την επομένη επαφή με το υπουργείο Οικονομικών, ώστε
να διευθετηθεί το ζήτημα και να πληρωθούν στο ακέραιο οι εφημερίες που
εκτελέστηκαν, καθώς κι εκείνες που θα εκτελούνται στο μέλλον.
Στο θέμα του σχεδίου νόμου μεταφέραμε την αντίθεση της ΟΕΝΓΕ στις ρυθ-
μίσεις που περιλαμβάνει και συγκεκριμένα:
1. Στο θέμα των προμηθειών εκφράσαμε εκ νέου την άποψή μας για έ-
ναν δημόσιο φορέα προμηθειών, ο οποίος θα αναπτύξει σύστημα δια-
νομής και αποθήκευσης και θα προμηθεύεται από εταιρείες παραγω-
γής νοσοκομειακό υλικό σε εργοστασιακές τιμές. Τουναντίον οι ρυθμί-
σεις του σχεδίου νόμου αναγορεύουν μοναδικό εθνικό προμηθευτή
νοσοκομειακού υλικού, ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορεί από κοινού
με τις εμπλεκόμενες τράπεζες να σχηματίζει καρτέλ και να απομυζά
τους δημόσιους πόρους.
2. Στο θέμα της ένταξης του ΙΚΑ στο ΕΣΥ η άποψή μας είναι ότι ουδόλως
συνιστά δημιουργία δομών ΠΦΥ. Το ήδη υπερφορτωμένο και δυσλει-
τουργικό ΙΚΑ θα κληθεί πλέον να εξυπηρετήσει μέσω των απαρχαιω-
μένων υποδομών του, εκτός των δικών του και όλους τους άλλους α-
σφαλισμένους με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί δραματικά η ποιότητα
υπηρεσιών υγείας. Σε περίπτωση ένταξης γιατρών του ΙΚΑ στο ΕΣΥ ε-
παναλάβαμε ότι θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ ότι αυτή θα γίνει με τις
2
ίδιες εργασιακές και μισθολογικές σχέσεις που ισχύουν για τους για-
τρούς του ΕΣΥ και επιπλέον δεν θα χαθούν νοσηλευτικές κλίνες. Επίσης
απαιτήσαμε να μην διαταραχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία των ειδι-
κευομένων που πραγματοποιούν ειδικότητα στα Νοσοκομεία ΙΚΑ.
3. Στο θέμα του άρθρου 57, με το οποίο θεσμοθετείται ο συντονιστής Δι-
ευθυντής και γίνονται αντιστοιχήσεις βαθμίδων ΕΣΥ προς εκείνες των
Πανεπιστημιακών, διατυπώσαμε την κατηγορηματική θέση ότι πρέπει
ως άρθρο να απαλειφθεί ολοσχερώς. Δηλώσαμε ότι οι αυξήσεις των
Βασικών Μισθών στους Πανεπιστημιακούς, αν και νομοθετούνται με
λαθραίο και ανορθόδοξο τρόπο, δεν μας βρίσκουν αντίθετους, εάν
όμως δοθούν τότε αυτοδίκαια δικαιούμαστε ως Νοσοκομειακοί για-
τροί το διδακτικό επίδομα που λαμβάνουν εκείνοι, δεδομένου ότι εκ-
παιδεύουμε τον μεγαλύτερο όγκο ειδικευομένων. Η πολιτική ηγεσία
δήλωσε ότι αντιλήφθηκε ότι όντως υπάρχει λανθασμένη διατύπωση
στο θέμα των αντιστοιχήσεων και θα την απαλείψει.
4. Εξηγήσαμε ότι το ζήτημα του Συντονιστή Διευθυντή ως ανεξάρτητου
βαθμού με αύξηση 1 ευρώ στο Βασικό Μισθό συνιστά πλήρη κατάρ-
γηση της κλαδικής συμφωνίας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι από
πλευράς μας παύει πλέον να υφίσταται δέσμευση κάλυψης ασφα-
λών προγραμμάτων.
5. Στο θέμα των υπερεξουσιών που χορηγούνται για δεύτερη φορά στους
Πανεπιστημιακούς εκφράσαμε την πλήρη αντίθεσή μας, διότι Νοσο-
κομεία ΕΣΥ που φιλοξενούν Πανεπιστημιακές Κλινικές μετατρέπονται
ραγδαία σε φέουδα του Πανεπιστήμιου, το οποίο αναλαμβάνει να τα
διοικεί κατά το δοκούν με τον διορισμό σ΄ αυτά δικού του υποδιοικητή
και μελών στο ΔΣ.
Άλλα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση
1. Ζητήσαμε εξηγήσεις για το μέλλον των 2000 θέσεων γιατρών μετά την
επιβολή του κανόνα 1/5 από την τρόικα. Από πλευράς του κ. Λοβέρδου
υπήρξε δέσμευση (η οποία μάλιστα επαναλήφθηκε τρείς φορές) ότι κάθε
θέση που προκηρύχθηκε ή θα προκηρυχθεί μέχρι 31/12/10 δεν εμπίπτει
στον κανόνα 1/5. Ως εκ τούτου σύμφωνα με τον υπουργό θέσεις που έ-
χουν προκηρυχθεί, κριθεί ή βρίσκονται στο υπουργείο Υγείας για διορι-
σμό δεν κινδυνεύουν να απολεσθούν.
2. Σχετικά με τους επικουρικούς ζητήσαμε οι πίνακες να μένουν διαρκώς
ανοιχτοί και να υφίσταται δυνατότητα παράτασης θητείας, ή η θητεία
τους να γίνει 18μηνη. Το ζήτημα φάνηκε να εξετάζεται ευνοϊκά από την
πολιτική ηγεσία, η οποία διαβεβαίωσε ότι οι πρόσφατες θέσεις επικουρι-
κών προωθούνται αυτές τις μέρες στα Νοσοκομεία για διορισμό με απο-
φάσεις που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας και θα έχουν ολοκληρωθεί
μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.
3. Στο ζήτημα της κατάργησης της δυνατότητας των γιατρών βουλευτών να
καταλαμβάνουν θέσεις Διευθυντών στο ΕΣΥ, το οποίο είχαμε θέσει σε
προηγούμενη συνάντηση και το επαναφέραμε, υπήρξε δέσμευση ότι θα
περιληφθεί στο παρόν σχέδιο νόμου.
3
4. Στο θέμα του εφημεριακού προτύπου ο υφυπουργός Υγείας κ. Τιμοσίδης
είπε ότι το θεωρεί ανοιχτό ζήτημα και εξετάζεται για πιθανή ένταξη στο
σχέδιο νόμου.
5. Στο ζήτημα της 3ης εγκυκλίου που αφορά στις διαδικασίες εκλογής των
Επιστημονικών Συμβουλίων ζητήσαμε να υπάρξει διορθωτική ρύθμιση,
ώστε να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο διπλοψηφίας, πράγμα που έγινε
δεκτό.
6. Στο ερώτημα τι μέλλει γενέσθαι με τις ανεξόφλητες εφημερίες από τον
Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο ο κ. Τιμοσίδης απάντησε ότι πρόκειται να
δοθεί σχετικό κονδύλιο, αν και από πλευράς μας υπάρχουν αμφιβολίες
εάν τελικά φτάσει στους δικαιούχους.
7. Παραδώσαμε στην πολιτική ηγεσία την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των γιατρών του Νομαρχιακού και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Λάρισας, καθώς και έγγραφο που συνέταξαν οι Διευθυντές Αιμοδοσιών
από πολλά Νοσοκομεία της χώρας για την υπόθεση της Διευθύντριας Αι-
μοδοσίας του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Λάρισας και την εξοντωτική
ποινή της αργίας που της υποβλήθηκε.
Λόγω του τεράστιου όγκου θεμάτων που πρέπει να συζητηθούν συμφωνήθη-
κε η συνάντηση ΟΕΝΓΕ- πολιτικής ηγεσίας να επαναληφθεί την ερχόμενη ε-
βδομάδα, ώστε να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Προαπαιτούμενο της συνάντη-
σης αυτής θέσαμε την ρύθμιση του προβλήματος που έχει ανακύψει με τις
πρόσθετες εφημερίες.
Αποφάσεις που έλαβε η Εκτελεστική Γραμματεία
Η Εκτελεστική Γραμματεία, εκτιμώντας ότι οι ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδί-
ου αφορούν όλες τις κατηγορίες του ιατρικού σώματος, αποφάσισε να καλέ-
σει τους ιατρικούς φορείς σε Πανιατρική Σύσκεψη το απόγευμα της Τετάρ-
της 12 Ιανουαρίου 2011.
Το μεσημέρι της επομένης θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Γενικού
Συμβουλίου και το βράδυ συνάντηση με κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς
φορείς.

Ευχαριστούμε τις και τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις που μας στέλ-
νουν και επαναλαμβάνουμε πως είναι ευπρόσδεκτες επισημάνσεις ζητημά-
των εκ μέρους κάθε συναδέλφου, οι οποίες μπορούν να αποστέλλονται είτε
στο e-mail του υπογράφοντος, είτε σ΄ εκείνο της ΟΕΝΓΕ.
Συναδελφικά
Δημήτρης Βαρνάβας
varnava1@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: