Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΠ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ»


Προς
Το Γ.Σ. της ΟΕΝΓΕ
Οι προτάσεις της 2ης ΥΠΕ σχετικά με τις συνενώσεις και την λειτουργική ανα-
διάρθρωση των νοσοκομείων Πειραιά, Δυτικής Αττικής και Αιγαίου,  όσον
αφορά το νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» οδηγούν το νοσο-
κομείο προμελετημένα σε οριστικό κλείσιμο.
Οι γιατροί του νοσοκομείου είχαν ήδη προειδοποιήσει γι αυτό το δυσάρεστο
επακόλουθο της τακτικής της  2ης ΥΠΕ και συγκεκριμένα της Διοικήτριας Χ.
Παπανικολάου και του υποδιοικητή Σ.  Ζώτου,  στην γενική συνέλευσή τους
της 9 / 11 / 20011, γεγονός που μας οδήγησε και σε εξώδικο διαμαρτυρία ε-
ναντίων των δύο ανωτέρω και του τότε διοικητή του νοσοκομείου
Λέγαμε τότε:
« Έτσι είναι μαθηματικά βέβαιο ότι σε λίγες ημέρες διοίκηση του νοσοκομεί-
ου και  2η ΥΠΕ οδηγούν σε αργό θάνατο το νοσοκομείο λόγω σημαντικών ελ-
λείψεων και παραλήψεων τόσο σε υγειονομικό υλικό και τεχνική υποδομή
όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, ιατρικό, τεχνικό και διοικητικό.
Αν όλα αυτά που περιγράφονται δεν είναι αποτέλεσμα ενός καλά οργανωμέ-
νου σχεδίου σταδιακής και μεθοδικής διάλυσης ενός νοσοκομείου τότε τι άλ-
λο μπορεί να είναι;
Πάντως θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη ότι ένα τέτοιο γεγονός θα πλή-
ξει καθοριστικά και ανεπανόρθωτα την δυνατότητα της εύκολης και δωρεάν
πρόσβασης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής  (φτω-
χά κοινωνικά στρώματα, αθίγγανοι, μετανάστες)  σε μια βασική υγειονομική
μονάδα της περιοχής τους».
Σήμερα δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε.
Η 2η ΥΠΕ προτείνει 3 λύσεις για την τύχη του νοσοκομείου.
Και οι τρεις προτάσεις της 2ης ΥΠΕ σημαίνουν το ουσιαστικό κλείσιμο του νο-
σοκομείου με ο τι αυτό συνεπάγεται για την χειροτέρευση της πρόσβασης σε
υπηρεσίες υγείας των κατοίκων της περιοχής, διότι:
1η: Η πρώτη πρόταση προτείνει την μετατροπή του νοσοκομείου σε διαγνω-
στικό κέντρο (άγνωστο πως και ποτέ),
2η: Η δεύτερη πρόταση εννοεί την μετατροπή του σε άσυλο ανιάτων.
3η: Και η τρίτη, αφού δέχεται επιτέλους,  ότι στο νοσοκομείο λειτουργεί μια
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού με πολύ καλά αποτελέσματα  (φυσικά με υπεράν-
θρωπες και φιλότιμες προσπάθειες   του προσωπικού), προσθέτει μια ακόμη
δράση, ένα κέντρο χημειοθεραπείας για τους ασθενείς του νοσοκομείου Με-
ταξά, χωρίς όμως να έχει μελετήσει επαρκώς αυτή τη δράση (όσοι γνωρίζουν
από χημειοθεραπείες   λένε ότι είναι προβληματική στην εφαρμογή της αυτή
η πρόταση).
Όπως καταλαβαίνετε και οι τρεις προτάσεις είναι τουλάχιστον πρόχειρες και
το μόνο που κάνουν είναι να αφαιρέσουν τελικά από την περιοχή μια σημα-
ντική Δευτεροβάθμια Νοσηλευτική μονάδα με αξιόλογη πρόσφορα στους κα-
τοίκους της περιοχής.  Μιας περιοχής με μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά
προβλήματα.
Εμείς προτείνουμε την συνέχιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου ως Δευτε-
ροβάθμιο Νοσοκομείο με προοπτική αναβάθμισης του και προσθήκης νέων
τμημάτων και υγειονομικών παροχών διότι,
1) Καλύπτει τις ανάγκες μιας ευρύτερης περιοχής και η αφαίρεση του από τον
υγειονομικό χάρτη θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ήδη επιβαρυμένη
λειτουργία των δύο άλλων νοσοκομείων της Δυτικής Αττικής,  του Κρατικού
«Νίκαιας» και του «Αττικό».
2) Έχει ήδη συσσωρευμένη εμπειρία στα λοιμώδη νοσήματα ειδικά του ήπα-
τος με αξιόλογη εργαστηριακή υποδομή πχ. μοριακού ελέγχου, που θα μπο-
ρούσε να εξυπηρετήσει και άλλες μονάδες της περιοχής.  Τα 2000  χιλιάδες
χειρουργεία που γίνονται κάθε χρόνο  (εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και να
ξανατονίσουμε την ευθύνη της ΔΥΠΕ και του πρώην διοικητή που άφησαν την
χειρουργική κλινική χωρίς επικουρικούς γιατρούς στα πλαίσια του σχεδίου
για αποδυνάμωσης του νοσοκομείου ώστε να γίνει ευκολότερη η μετατροπή
του ή το κλείσιμό του, συμφώνα με τα σχεδία της ΥΠΕ.
3) Αντιμετωπίζει χιλιάδες ασθενείς είτε στα ΤΕΠ κατά τη γενική εφημερία ή
στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία.
4) Η Δερματολογική κλινική του Νοσοκομείου (είναι η μόνη σε όλη την Δυτική
Αττική ) με μεγάλη παράδοση εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες ασθενείς που
διαφορετικά θα αναγκάζονται να απευθυνθούν στο Νοσοκομείο  «Α.  Συγ-
γρός».
5) Η Μ.Τ.Ν με την προαναφερόμενη σημαντική πρόσφορα της και πέραν των
στενών ορίων περιοχής.
ΘΑ μπορούσαμε να αναφέρουμε κι άλλες δράσεις, αλλά μένουμε σ αυτές εν-
δεικτικά .
Κλείνοντας να πούμε ότι η στοιχειώδης λογική απαιτεί ότι η  2η ΥΠΕ πρέπει
να αφήσει τις προφάσεις και τις σκοπιμότητες, να ξαναμελετήσει τις προ-
τάσεις της, και επιτέλους ας ακούσει έστω και μια φορά και τις δικές μας
προτάσεις.
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 27 / 05 / 2011
Η τριμελής επιτροπή ΕΙΝΑΠ του Γ.Ν.Δ. ΑΤΤΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: