Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

ΝΕΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗ ΓΙΑ ΕΦΕΔΡΟΥΣ!


ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΒΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΕΝΩ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ !
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ
Συνεχίζεται η τρομοκρατία και το «άρμεγμα» των δημοσίων υπαλλήλων με νέα εγκύκλιο-σοκ του Υπουργείου Οικονομικών!
Σύμφωνα με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη, εάν δημόσιος υπάλληλος πληρεί τους απαράδεκτους όρους του νόμου για να μπει σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν μπει τελικά, όταν έρθει η ώρα να βγει στη σύνταξη το ΓΛΚ θα «κόψει» από αυτήν τα ποσά που εισέπραξε κατά τη διάρκεια όπου κανονικά θα έπρεπε να είχε τεθεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα!
Προφανώς στο στόχαστρο κυβέρνησης και τρόικας μπαίνουν οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες και τους οργανισμούς, των οποίων οι διοικήσεις -παρά τις απαράδεκτες πιέσεις και την τρομοκρατία που έχει ασκηθεί- δεν έχουν παραδώσει ακόμα τις ''μαύρες'' λίστες με τους εργαζόμενους που είναι να τεθούν σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς . .  Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που οι διοικήσεις λόγω της πλήρους διάλυσης που έχει επέλθει στον δημόσιο τομέα με ευθύνη της κυβέρνησης(εφεδρεία, μετατάξεις, σπρώξιμο στη συνταξιοδότηση κλπ) δεν έχουν κατορθώσει να στοιχειοθετήσουν αυτούς τους απαράδεκτους καταλόγους, τα σπασμένα θα κληθούν να πληρώσουν και πάλι οι εργαζόμενοι! Επίσης -και αυτό το σημείο έχει ιδιαίτερη σημασία- η  εγκύκλιος αυτή αποτελεί προπομπό για την αλλαγή, επί τα χείρω, των απαράδεκτων διατάξεων για την εφεδρεία και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, καθώς υποχρεώνει, με την απειλή ποινής, τους δημοσίους υπαλλήλους, που είχαν προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα να τη δηλώσουν, προκειμένου να συμπληρωθούν τα 33 χρόνια και να βγουν σε εφεδρεία! Η βαρβαρότηττα και η τρομοκρατία στο μεγαλείο τους!

Αναλυτικά, στην εγκύκλιο Σαχινίδη αναφέρεται:
1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 60 του Π.Δ. 169/2007 (κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων), σε περίπτωση που υπάλληλος αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης και έχει εισπράξει όταν ήταν στην ενέργεια αποδοχές που δεν δικαιούται, τα ποσά που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται παρακρατούνται συμψηφιστικά με δόσεις από τη σύνταξή του ή από τη σύνταξη των μελών της οικογένειάς του σε περίπτωση μεταβίβασης της σύνταξης σε αυτά. Η παρακράτηση γίνεται με πράξη του αρμόδιου Διευθυντή Συντάξεων ύστερα από σχετική βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών για το ποσό που καταβλήθηκε επιπλέον. Το ποσό που παρακρατείται κάθε μήνα δεν μπορεί να υπερβεί το 1/4 της σύνταξης που καταβάλλεται.
2. Κατόπιν των ανωτέρω, αυτονόητο είναι ότι, εάν υπάλληλος, παρότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, δεν τεθεί για οποιονδήποτε λόγο σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, η Υπηρεσία μας κατά τη συνταξιοδότησή του θα διενεργήσει αυτεπάγγελτα τον ανωτέρω έλεγχο και θα προβεί, σε συνεννόηση με τον εκκαθαριστή αποδοχών της Υπηρεσίας του, σε παρακράτηση από τη σύνταξή του των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών κατά τη διάρκεια που ο υπάλληλος αυτός έπρεπε να τελεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα.
3. Για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 και μόνο, ως «πραγματική συντάξιμη δημόσια υπηρεσία» νοείται:
α) η υπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ (α' και β' βαθμού) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και η υπηρεσία που αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια, με βάση ειδικές διατάξεις (άρθρο 155 παρ. 4 του Υ. Κ.).
β) η υπηρεσία που έχει διανυθεί στον ιδιωτικό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, η οποία έχει ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου και είναι συντάξιμη (μπορεί δηλαδή να αξιοποιηθεί ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά είτε με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης είτε εφόσον πρόκειται για υπηρεσία που έχει διανυθεί με ασφάλιση σε χώρα-μέλος της Ε.Ε., με την εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών).
Επισημάνσεις:
α. Προκειμένου για υπαλλήλους που έχουν επαναπατριστεί από πρώην «ανατολικές χώρες», μη μέλη της Ε.Ε., από την προϋπηρεσία τους σε αυτές, η οποία έχει αναγνωριστεί για τη μισθολογική τους εξέλιξη, θα ληφθεί υπόψη μόνο εκείνη που τυχόν έχει μεταφερθεί (ως χρόνος ασφάλισης) σε ασφαλιστικό φορέα της χώρας και θα αξιοποιηθεί ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά με τις διατάξεις της «διαδοχικής ασφάλισης».
β. Στις προαναφερόμενες υπηρεσίες της περ. β' δεν περιλαμβάνεται η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται ως συντάξιμη με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1405/1983 (δηλαδή με την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς εξαγοράς).

Δεν υπάρχουν σχόλια: