Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ- ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 2ΗΣ Υ.ΠΕ.


Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΣΤΟΧΟΙ
 Η 2η Υ.ΠΕ. έχει στην ευθύνη της δύο διακριτές  ομάδες Νοσοκομειακών Μονάδων  και πολυάριθμων δομών Π.Φ.Υ., που κατανέμονται σε δύο σαφώς  οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές :                                         
1) Στον Πειραιά και τη Δυτική Αττική (7 Γενικά Νοσοκομεία, 2 Ψυχιατρικά, 1 Ογκολογικό και 1 Φυσικής Αποκατάστασης) και
2) Στην  περιοχή του Αιγαίου (5 μεγάλα Γενικά Νοσοκομεία, 6 Κ.Υ.- Νοσοκομεία,   21 Κ.Υ. και  33  Π.Π.Ι.)
Διαθέτει συνολικά 6.969 κλίνες , 3.098 Ιατρικό προσωπικό (μόνιμοι γιατροί Ε.Σ.Υ. και Πανεπιστημιακοί) και 1.294 παραϊατρικό προσωπικό.
Όλα τα επιμέρους στοιχεία του Υγειονομικού χάρτη των δύο παραπάνω Υγειονομικών σχηματισμών, περιλαμβανομένου και των δομών, τεχνολογίας και λειτουργιών, τόσο του Ιδιωτικού τομέα, όσο και των Μονάδων Π.Φ.Υ. των ασφαλιστικών ταμείων (Ι.ΚΑ. κ.λ.π.), έχουν καταγραφεί λεπτομερώς  και ενδεικτικά παρουσιάζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες  Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V.

Γενικές Αποδοχές και Στόχοι

1ον / Η διοικητική, λειτουργική και χωροταξική  αναδιάρθρωση  των Νοσοκομειακών  Μονάδων του Ε.Σ.Υ. κρίνεται απολύτως αναγκαία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του Συστήματος και της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που το τροφοδοτούν.
 Το Ε.Σ.Υ. αποτελεί μια τεράστια κοινωνική  (και όχι απλά δημόσια) επένδυση σε υποδομές, τεχνολογία, εκπαίδευση και δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού που θα πρέπει να αποδώσει και τις ανάλογες σε ποιότητα υπηρεσίες υγείας στον Έλληνα πολίτη.
                                     
2ον /Το εγχείρημα της αναδιάταξης του Δημόσιου Νοσοκομειακού Συστήματος, δεν στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στη συγκράτηση των δαπανών, αλλά κυρίως στη δικαιότερη κατανομή των πόρων, στην αποτελεσματικότερη

χρήση  τους και στην «απελευθέρωση» δυνατοτήτων και δυνάμεων του Ε.Σ.Υ. που θα μπορέσουν να αντιστρέψουν  προοπτικά  τη σημερινή κατάσταση στασιμότητας  ή και φθίνουσας πορείας, σε μια αναπτυξιακή  διέξοδο.                  
Η βελτίωση της απόδοσης  του Συστήματος, ώστε ν’ ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες των χρηστών, προϋποθέτει την άρση χρόνιων οργανωτικών και λειτουργικών στρεβλώσεων,
που δημιουργούν εμπόδια ή ανισότητες στην πρόσβαση των πολιτών στις Υπηρεσίες Υγείας και οδηγούν στην παροχή υπηρεσιών χαμηλής ή μη διασφαλισμένης ποιότητας.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ και ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ως βασική προϋπόθεση επιτυχίας του εγχειρήματος θεωρούμε την υποστήριξή του από τεκμηριωμένα κριτήρια, όπως τα δεδομένα του Υγειονομικού χάρτη και των ιδιαίτερων Υγειονομικών αναγκών κάθε περιοχής, την αξιολόγηση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας κάθε Νοσοκομειακής Μονάδας, αλλά και την αξιοποίηση της εμπειρίας που προσφέρει η ανάλογη Ευρωπαϊκή ή Διεθνής εμπειρία και βιβλιογραφία.


Ως βασικά εργαλεία διαμόρφωσης των προτάσεών μας θεωρούμε:

α. Τα δεδομένα του Υγειονομικού χάρτη της περιοχής που έχει καταρτίσει η 2η Υ.ΠΕ., στα πλαίσια της γενικότερης μελέτης του «ΧΑΡΤΗ ΥΓΕΙΑΣ» του Υ.Υ.& Κ.Α.
β. Την πρόταση της Ε.Σ.Δ.Υ. «Η Αναδιάταξη των Υπηρεσιών Υγείας στις Υγειονομικές Περιφέρειες Αττικής και Πειραιώς»( Τομέας Οικονομικών της Υγείας- ΕΣΔΥ)
γ. Την λεπτομερή καταγραφή και αξιολόγηση των λειτουργικών, οργανωτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των Νοσ. Μονάδων της 2ης ΥΠΕ, σε ότι αφορά τη χρήση τεχνολογιών, την αξιοποίηση υποδομών, τον όγκο και την ποιότητα παραγόμενων ιατρικών πράξεων και εξετάσεων, την αποδοτικότητα επιμέρους υπηρεσιών κ.λ.π.
Σε κάθε περίπτωση έχει αναλογικά εκτιμηθεί το σύνολο της λειτουργίας του  Υγειονομικού Περιβάλλοντος χώρου δηλ. των Μονάδων, τόσο του Ιδιωτικού τομέα (Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Μονάδες Τ.Ν., Διαγνωστικά Κέντρα κ.λ.π.), όσο και των Μονάδων ΠΦΥ των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και η προοπτική ενοποίησής τους μέσω του ΕΟΠΥ (Πολυϊατρεία ΙΚΑ κ.λ.π.).
Γ. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

1ον / Διοικητική Ενοποίηση

α. Η χωροταξική κατανομή και τα μεγέθη των Νοσοκομειακών Μονάδων της 2ης ΥΠΕ δεν επιτρέπουν τη Διοικητική τους ενοποίηση, δηλαδή την ενιαία Διοίκηση δύο ή περισσότερων Νοσοκομείων, σε ότι αφορά τουλάχιστον τα Νοσοκομεία του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής.
Θεωρούμε, όμως, απολύτως εφικτή και αναγκαία τη λειτουργική ομαδοποίηση ανά κατηγορίες Νοσοκομείων και κυρίως την ενοποίηση ορισμένων υπηρεσιών και  λειτουργιών, όπως αναλύεται στη συνέχεια.
β. Η νησιωτική περιοχή του Αιγαίου, δηλαδή οι Υγειονομικοί σχηματισμοί του Βορείου Αιγαίου- Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, θεωρείται ως ένας ενιαίος Υγειονομικός χώρος, με ιδιαίτερες ανάγκες και προβλήματα.
Η βιωσιμότητα και η βελτίωση της λειτουργίας του αποτελεί ζήτημα μείζονος Εθνικής και Κοινωνικής σημασίας, σε ότι αφορά την κάλυψη σε υπηρεσίες Υγείας των κατοίκων των παραμεθορίων και απομακρυσμένων αυτών περιοχών, αλλά και των πολυάριθμων εποχικών επισκεπτών τους.
Με αυτό το σκεπτικό θεωρούμε αναγκαία:
1.  Την διατήρηση ενιαίας περιφερειακής Διοίκησης για το Αιγαίο και κοινής εποπτεύουσας Αρχής (2η ΥΠΕ), ώστε να είναι εφικτή η διαρκής τροφοδότησή του με οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.
Η αναγκαία αυτή διασύνδεση μπορεί να ενισχυθεί και να καταμεριστεί λειτουργικά στις Μεγάλες Νοσοκομειακές Μονάδες της 2ης ΥΠΕ (ή και άλλων ΥΠΕ).
2.  Την οργανωτική επιμέρους ανασυγκρότηση των Μονάδων ΠΦΥ του Αιγαίου (ΚΥ και ΠΠΙ), βάσει του υπάρχοντος σχεδιασμού, με την λειτουργία σχετικής επιτροπής, για την προτύπωση λειτουργιών, υπηρεσιών και διακομιδών.
3.  Την ανάπτυξη μηχανισμών αυτοτροφοδότησης του Υγειονομικού Συστήματος στο Αιγαίο, με πόρους που μπορεί να προέλθουν από την ανάπτυξη ιατρικού τουρισμού και γενικότερα την παροχή  Υπηρεσιών Υγείας σε Ευρωπαίους πολίτες ή πολίτες τρίτων χωρών.
Η παραπάνω δραστηριότητα ευνοείται σήμερα, μετά την ψήφιση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2011/24ΕΕ («περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης») και πιστεύουμε ότι μπορεί να επιταχυνθεί μέσω της συμμετοχής της 2ης ΥΠΕ στο European project HoNCAB (Hospital network for Care Across Borders).


2ον/ Ομαδοποίηση Νοσοκομειακών Μονάδων 2ης ΥΠΕ και χωροταξική αναδιάταξη

Η ομαδοποίηση των Νοσοκομειακών Μονάδων ανά κατηγορία αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της οριζόντιας λειτουργικής ενοποίησης υπηρεσιών και δημιουργεί άριστες προϋποθέσεις για τον έλεγχο του κόστους, την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων και τη διαχείριση των προβλημάτων της ανισοκατανομής του ανθρώπινου δυναμικού.
Η ομαδοποίηση δεν αναιρεί τις ιδιαιτερότητες ανταποκρισιμότητας της κάθε μονάδας σε ιδιαίτερες υγειονομικές ανάγκες της περιοχής (π.χ. Θριάσιο- Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη- Μονάδα Εγκαυμάτων) ή και τον εξειδικευμένο προσανατολισμό ορισμένων Μονάδων (π.χ. «Ασκληπιείο» - Ορθοπεδική εξειδίκευση και αντιμετώπιση Τραύματος).

1η Ομάδα: Γενικών Νοσοκομείων
Περιλαμβάνει τα παρακάτω Νοσοκομεία: Γ.Ν. Νίκαιας- Γ.Ν. Τζάνειο-Γ.Ν.Ε. Θριάσιο- Π.Γ.Ν. Αττικόν- Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Βαρβάρα.
Η χωροταξική κατανομή των Γενικών Νοσοκομείων της 2ης ΥΠΕ, με εξαίρεση τα δύο Νοσοκομεία του Πειραϊκού Κέντρου (Τζάνειο και Νίκαια) εμφανίζει ευρύτατη γεωγραφική διασπορά εφ’ όσον εκτείνεται από το Δυτικό άκρο της περιοχής (Θριάσιο) έως τις παρυφές της Ανατολικής πλευράς της Αττικής (Ασκληπιείο Βούλας).
Η αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος θα πρέπει να συνδυαστεί με την πρόβλεψη ανάπτυξης τουλάχιστον ενός Γενικού Νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική, της οποίας ο πληθυσμός έχει ραγδαία πολλαπλασιασθεί την τελευταία πενταετία. Η μεταφορά επομένως μιας αυτοτελούς Νοσοκομειακής Μονάδας στην Ανατολική Αττική από το ασφυκτικά υπερκορεσμένο Αθηναϊκό κέντρο (ή η ανασύσταση Νοσοκομείου από μεταφορά κλινικών και υπηρεσιών), θα μπορούσε να εξισορροπήσει τη σημερινή κατάσταση.
Το μοναδικό μικρής δυναμικότητας και πολύ χαμηλής αποδοτικότητας νοσοκομείο που διαθέτει η 2η ΥΠΕ είναι το Νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα», το οποίο προτείνουμε να ενσωματωθεί διοικητικά, σε μία από τις μεγάλες Νοσοκομειακές Μονάδες του Πειραιά.

Για το «Αγία Βαρβάρα» υπάρχουν οι εξής εναλλακτικές προτάσεις:
1ον/ Την μετατροπή του σε πρότυπο Δημόσιο Διαγνωστικό Κέντρο και Κέντρο παροχής ΠΦΥ με πιλοτική εφαρμογή του σχεδίου ενοποίησης του Πρωτοβάθμιου χώρου παροχής υπηρεσιών, μέσω του ΕΟΠΥ. Η λύση αυτή προϋποθέτει σοβαρή ενίσχυση των εργαστηριακών του υποδομών και λειτουργιών και μεταφορά υπηρεσιών και λειτουργιών του αντίστοιχου πολυιατρείου ΙΚΑ της περιοχής.

2ον/ Την διατήρηση των δραστηριοτήτων one day clinic”,δηλαδή τις Μ.Τ.Ν. και την ανάπτυξη αντίστοιχης Μονάδας Χημειοθεραπείας σε συνεργασία με το Νοσ. «Μεταξά», όπως και Μονάδας μικρής διάρκειας φιλοξενίας των ογκολογικών ασθενών και των συνοδών τους.
3ον/ Την ανάπτυξη Μονάδας Αποκατάστασης χρονίως πασχόντων ασθενών.
Η Διοικητική ενσωμάτωση του «Αγία Βαρβάρα» μπορεί να γίνει είτε στο Γ.Ν. «Νίκαιας» είτε στο ΠΓΝ «Αττικόν».
Η Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ, μετά από λεπτομερή αξιολόγηση των δεδομένων θεωρεί προτιμότερη την 1η λύση, δηλαδή την διοικητική ενοποίηση του «Αγία Βαρβάρα» με το Γ.Ν. Νίκαιας, και όχι με το «Αττικόν». Το Π.Γ.Ν. «Αττικόν» βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάπτυξης, και θα χρειαστεί να αναδιατάξει, τόσο την εσωτερική κατανομή κλινών και κλινικών, όπως και να αναθεωρήσει την υπερδιογκωμένη λειτουργία των πολυάριθμων ΤΕΙ που διαθέτει. Σε κάθε περίπτωση, κρίνουμε ότι η 2η ΥΠΕ, διαθέτει επάρκεια κλινών, αναφορικά με τον πληθυσμό που καλύπτει και ότι η «τεχνητή» ανάγκη διατήρησης σε λειτουργία των 105, σήμερα, κλινών του «Αγία Βαρβάρα» με μέση πληρότητα 39%, 150 Νοσηλευτές και 100 περίπου Ιατρούς αποτελεί αρνητικό παράδειγμα κατασπατάλησης οικονομικών και ανθρώπινων πόρων.

2η Ομάδα: Ψυχιατρικά Νοσοκομεία: ΨΝΑ «Δαφνί» και ΨΝΑ «Δρομοκαϊτειο»
Στα πλαίσια της Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, της αποασυλοποίησης και του προγράμματος «Ψυχαργώς», είναι επιτακτική η λειτουργική αναδιάρθρωση αυτού του υγειονομικού συμπλέγματος και των εκατοντάδων δομών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και φιλοξενίας που διαθέτει.
Προτείνουμε:
α. Τη δημιουργία τμημάτων Ψυχιατρικής εξειδίκευσης και την ισόρροπη κατανομή τους στις δύο δομές: Ψυχοδικαστικό, Οξείας Νοσηλείας, περίθαλψης χρόνιων οργανικών ψυχοσυνδρόμων (π.χ. άνοια, Alzheimer), μέσης διάρκειας Νοσηλείας κ.λ.π.
β. Τη δραστική μείωση των κλινών
γ. Τη φιλοξενία μονάδας του ΟΚΑΝΑ στο ΨΝΑ «Δρομοκαίτειο»
δ. Την επαναξιολόγηση των δραστηριοτήτων και της αποτελεσματικότητας όλων των εξωνοσοκομειακών δομών περίθαλψης και φιλοξενίας (Κ.Ψ.Υ., Ξενώνες κ.λ.π.)
3η Ομάδα: Ειδικά Νοσοκομεία: Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Μεταξά»
Προτείνεται η επιστημονική και λειτουργική διασύνδεση του Ν.»Μεταξά» με τα άλλα δύο ογκολογικά Νοσοκομεία του λεκανοπεδίου («Άγιος Σάββας και «Άγιοι Ανάργυροι»), μέσω κοινού ογκολογικού Συμβουλίου/ Επιτροπής.

4η Ομάδα: Μονάδες Αποκατάστασης
Το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων (πρώην ΕΙΑΑ) που μετατράπηκε πρόσφατα σε Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης ως Νοσοκομείο του ΕΣΥ (ΕΚΑ), θα πρέπει να αποτελέσει τον «κορμό» για τη δημιουργία του αναγκαίου «δικτύου δραστηριοτήτων αποκατάστασης» της περιοχής σε συνδυασμό με το «Ασκληπιείο Βούλας», το «Θριάσιο» και το «Αττικόν», που διαθέτουν τις ανάλογες υποδομές. Η Διοίκηση του ΕΚΑ επεξεργάζεται την ολοκλήρωση της σχετικής πρότασης.

3ον /Οριζόντια ενοποίηση υπηρεσιών, κοινή χρήση εξειδικευμένης τεχνολογίας, συνενώσεις κλινικών

1.Οριζόντια ενοποίηση υπηρεσιών
Θεωρούμε αναγκαία την ενιαία συγκρότηση:
α. τεχνικής υπηρεσίας ανά ομάδα νοσοκομείων, που μπορεί να προκύψει από την ενοποίηση των σημερινών επιμέρους τεχνικών υπηρεσιών του κάθε νοσοκομείου
β. υπηρεσίας εστίασης: παραγωγής και διανομής γευμάτων, εγκατεστημένης στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του «Αττικόν» Νοσοκομείου με παράλληλη ανάπτυξη δικτύου διανομής για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ
γ. υπηρεσίας καθαρισμού ιματισμού (πλυντηρίων) επίσης εγκατεστημένης στο «Αττικόν», με ανάλογο δίκτυο συλλογής και διανομής για την εξυπηρέτηση του συνόλου των νοσοκομείων του Πειραιά.
Η λειτουργική ενοποίηση θα πρέπει επίσης να αφορά την τυποποίηση της διαχείρισης των υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας για όλα τα νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ.

2.Διασπορά και χρήση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Οι μεγάλες επενδύσεις σε εξειδικευμένη Βιοϊατρική Τεχνολογία που έχουν γίνει στο ΕΣΥ και η σπατάλη χρήσης αυτών των τεχνολογιών, αποτελούν ένα βασικό παράγοντα για την έκρηξη των δαπανών, αλλά και την ατελέσφορη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
Ειδικότερα για τη «μέσης» βαρύτητας Βιοϊατρική Τεχνολογία, όπως και για την στρέβλωση της εφαρμογής των υπερεξειδικευμένων μεθοδολογιών και αναλύσεων προτείνουμε:
1.                 Την ορθολογική κατανομή των παραπάνω και την αυστηρή αξιολόγηση και αντιστοίχηση πραγματικών αναγκών με το επίπεδο των τεχνiκών δυνατοτήτων του εξοπλισμού.
2.                 Την κοινή χρήση, ανά ομάδα Νοσοκομείων των υπερεξειδικευμένων και άκρως δαπανηρών τεχνολογιών.
3.                 Τον ορισμό «κέντρων ή εργαστηρίων αναφοράς» για την εκτέλεση υπερεξειδικευμένων αναλύσεων για το σύνολο των Νοσοκομείων της αντίστοιχης ομάδας Νοσοκομείων. Η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων, είναι δυνατόν να επιφέρει πραγματική και ουσιαστική συγκράτηση των δαπανών, ενώ παράλληλα θα αποσυμφορήσει την καθημερινή πίεση των εργαστηρίων.
4.                 Την πλήρη καταγραφή των σε «αχρηστία» βρισκόμενων διάσπαρτων αναλυτών και λοιπού εξοπλισμού και την ορθολογική ανακατανομή τους  στις Μονάδες της ΥΠΕ, με κριτήρια πραγματικών αναγκών.
5.                 Την επαναξιολόγηση του μεγέθους ανάπτυξης και της εξειδίκευσης όλων των αναλυτικών και απεικονιστικών εργαστηρίων και υποδομών και την ρητή απαγόρευση λειτουργίας ομοειδών εργαστηρίων μέσα στον ίδιο νοσοκομειακό χώρο, ή εκτέλεσης ταυτόσημων αναλύσεων από διαφορετικά εργαστήρια του ίδιου Νοσοκομείου.
Η 2η ΥΠΕ εκπονεί οικονομοτεχνική μελέτη για τον παραπάνω μείζονος σημασίας τομέα.
Τα παραπάνω έχουν επίσης προταθεί και στην ΕΠΥ, ως βασικά κριτήρια για τις διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών χημικών αντιδραστηρίων και συνοδού εξοπλισμού.

3. Διασπορά τμημάτων και κλινικών- Συνενώσεις και Μεταφορές

α. Αναδιάταξη τμημάτων και κλινικών υψηλής εξειδίκευσης
Με βάση τα διεθνή και Ευρωπαϊκά standards η λειτουργία ορισμένων μονάδων υψηλής εξειδίκευσης (π.χ. Νευροχειρουργικά ή Καρδιοχειρουργικά τμήματα), Μονάδες αποκατάστασης εγκαυμάτων, Μονάδες εξειδίκευσης σε μικροχειρουργικές επεμβάσεις, Μονάδες Μεταμοσχεύσεων κ.λ.π.) ακολουθεί τα ποσοστά νοσηρότητας του πληθυσμού, είναι δηλαδή συνάρτηση της συχνότητας και της βαρύτητας των περιστατικών.
Σε αντίθεση με τα παραπάνω, η ανάπτυξη τέτοιου είδους μονάδων στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου βρίσκεται και ο μεγαλύτερος αριθμός κλινών και Νοσοκομείων παρουσιάζει απόλυτη αναντιστοιχία με τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού.


Ενώ, αποδεδειγμένα π.χ. απαιτούνται περισσότερες κλίνες ΜΕΘ, διαθέτουμε αντιθέτως μεγάλο αριθμό Νευροχειρουργικών και Καρδιοχειρουργικών κλινών. Στη 2η ΥΠΕ π.χ. και τα 4 γενικά νοσοκομεία διαθέτουν Νευροχειρουργικές κλινικές, ενώ μία 5η Νευροχειρουργική Κλινική πρόκειται να αναπτυχθεί στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν», για ένα πληθυσμό περίπου ενός εκατομμυρίου.
Επομένως η οποιαδήποτε λειτουργική αναδιάρθρωση θα πρέπει να στοχεύει και στον χωροταξικό και λειτουργικό εξορθολογισμό των υπερεξειδικευμένων τμημάτων, μέσω της δημιουργίας ειδικών κέντρων υψηλής εξειδίκευσης ανά ομάδα Νοσοκομείων, λαμβάνοντας υπόψη πληθυσμιακά κριτήρια.
β. Συνενώσεις ομοειδών κλινικών στο ίδιο νοσοκομείο- Μεταφορά κλινικών μεταξύ των Νοσοκομείων της ίδιας ή άλλης ΥΠΕ
Σε αντίθεση με τα παραπάνω, στη 2η ΥΠΕ παρατηρείται έλλειψη κλινών Πνευμονολογικής, με συνέπεια τη δυσλειτουργία των δύο κλινικών τόσο του Γ.Ν. «Νίκαιας» όσο και του Π.Γ.Ν «Αττικόν», όπου παρατηρούνται προβλήματα υπερσυγκέντρωσης περιστατικών, ιδιαίτερα μετά την εφημερία.
Η διατήρηση επίσης μεγάλου αριθμού Ορθοπεδικών κλινικών στο «Ασκληπιείο Βούλας», θα πρέπει να επαναξιολογηθεί.

4. Αποκέντρωση υπηρεσιών ΠΦΥ από τα μεγάλα Γενικά Νοσοκομεία

Ουσιαστικά δεν υπάρχει πληθυσμός αναφοράς για τα μεγάλα Γ’ βάθμια Νοσοκομεία των αστικών κέντρων, και αυτό αποδεικνύεται και από την τεράστια κινητικότητα των ασθενών μέσα στο Νοσοκομειακό Σύστημα (βλ. σχ. μελέτη Κυριόπουλος και συνεργ.)
Αυτό όμως, που θα μπορούσε να υπάρξει μέσω της λειτουργικής αναδιάρθρωσης και ενόψει των αλλαγών που επίκεινται σε επίπεδο ΠΦΥ και ασφάλισης, είναι η στοιχειώδης διαμόρφωση ενός πληθυσμού αναφοράς ανά Νοσοκομείο ή ομάδα Νοσοκομείων για Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Υγείας με βάση τον τόπο κατοικίας του ασθενούς ή το Ασφαλιστικό του ταμείο.
Ειδικότερα για τα Νοσοκομεία του Πειραιά και Δυτικής Αττικής, που διαθέτουν και ΚΥ αστικού τύπου στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει η δυνατότητα μετά την πραγματοποίηση σχετικής μελέτης να διαμορφωθούν προτάσεις για την ρύθμιση της ζήτησης υπηρεσιών ΠΦΥ από τον αντίστοιχο πληθυσμό αναφοράς.

5.Λειτουργία ΤΕΠ ανά Νοσοκομείο και εξειδικευμένων ΤΕΠ ανά ομάδα Νοσοκομείων


Δ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ -ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για τις παραπάνω λειτουργικές, χωροταξικές και διοικητικές παρεμβάσεις, θεωρούμε αναγκαία την επικαιροποίηση της υπάρχουσας Νομοθεσίας υπό μορφή Νομοθετήματος, που θα καθορίζει το νέο, σύγχρονο ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων (κατάργηση του Π.Δ.13/58).
Παρά το ότι πολλές από τις διατάξεις που αναφέρονται σε διοικητικές και άλλες αλλαγές βρίσκονται διάσπαρτες στην πληθώρα των Νόμων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του ΕΣΥ, θεωρούμε προτιμότερη και πιο αποτελεσματική την παραπάνω λύση.
Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και διαδικασία μεταβατικού σταδίου
Η πλήρης εφαρμογή του παραπάνω σχεδίου αναδιάρθρωσης, μετά την ολοκλήρωση και ψήφιση του σχετικού Νομοθετήματος μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών. Η εφαρμογή εξαρτάται από την ταχύτητα έκδοσης των αναγκαίων διοικητικών πράξεων και αποφάσεων και από τον ρυθμό διεκπεραίωσης ενδεχόμενων παρεμβάσεων σε επίπεδο υποδομών.
Προτείνουμε την σύσταση και λειτουργία:
1. Επιτροπής συντονισμού και υλοποίησης του σχεδίου ανά ΥΠΕ (monitoring)
2. Κοινής Επιτροπής 1ης και 2ης ΥΠΕ για τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος


Χ. Παπανικολάου, Διοικητής
Σ. Ζώτος, Υποδιοικητής
                                                                                                                                                                            Χ. Πλάτσης, Υποδιοικητής

Δεν υπάρχουν σχόλια: