Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

Στην υγεία της... ατιμωρησίας


thumb
Είναι δυνατόν να λέει ο πρωθυπουργός στη Βουλή ότι θα χτυπηθεί η ατιμωρησία δημοσίων λειτουργών, ιδιαίτερα για θέματα δι­αφθοράς, και να υπάρχουν ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι, και μάλιστα στον ευαίσθητο χώρο της υγείας, οι οποί­οι προχωρούν σε ενέργειες που δεί­χνουν το αντίθετο και που δημιουρ­γούν ερωτήματα;
Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι το εξής: Μια διευθύντρια νοσο­κομείου που κατηγορείται για πλα­στογραφία και παθητική δωροδοκία είναι δυνατόν να βρίσκεται στο πόστο της μέχρι η υπόθεσή της να τελεσιδικήσει;
Κάθε λογικός άνθρωπος θα έλεγε πως όχι. Αυτή η υπάλληλος θα πρέπει να πάει σπίτι της μέχρι η δικαιοσύνη και το υπηρεσιακό συμβούλιο του φο­ρέα της να την κρίνουν βάσει των γε­γονότων και των αποδείξεων.
Ωστόσο, επειδή στην Ελλάδα όλα γίνονται, εκτός από τα αυτονόητα, η υπάλληλος αυτή, αν και αρχικά εί­χε τεθεί σε αργία από το υπηρεσιακό συμβούλιο του νοσοκομείου «Ελπίς» λόγω των κατηγοριών που εκκρεμούν εις βάρος της, ο διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Α. Μουσιώνης ανακάλεσε την απόφαση του υπη­ρεσιακού συμβουλίου και ζήτησε την επιστροφή της διευθύντριας στην υπηρεσία της μαζί με την οικονομική και επαγγελματική της αποκατάσταση.
Την απόφασή του ο Μουσιώνης, όπως αναφέρεται στο σχετικό κεί­μενο, τη στηρίζει στο επιχείρημα ότι υφίστανται αμφιβολίες για τη σύνθε­ση του υπηρεσιακού συμβουλίου που έλαβε αυτή την απόφαση και από το γεγονός ότι πέρασαν έξι μήνες από την ημέρα επιβολής της πειθαρχικής ποινής και ακόμη δεν έχει συνεδριά­σει το υπηρεσιακό συμβούλιο προκει­μένου να εξετάσει την επίμαχη υπό­θεση.
Ο κύριος... διοικητής
Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ο Μουσιώνης ακύρωσε την απόφα­ση του «Ελπίς» κατά της υπαλλήλου του στις 10 Ιουνίου όταν είναι γνωστό ότι στις 8 Ιουλίου, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, η υπόθεσή της πρόκειται να δικαστεί καθώς της έχει ασκηθεί και ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα λόγω της βαρύτητας των αδικημάτων της.
Στην υπόθεση ενεπλάκη δυναμικά ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Δι­οίκησης Λέανδρος Ρακιντζής ύστερα από παρέμβαση της διοίκησης και των εργαζομένων του «Ελπίς» που του ζή­τησαν να επιβληθεί νομιμότητα και δι­καιοσύνη.
Αμέσως ο γενικός επιθεωρητής, αφού εξέτασε την υπόθεση στις 24 Ιουνίου, έστειλε έγγραφο προς τον Μουσιώνη με κοινοποίηση και στον υπουργό Υγείας, όπου του επισημαί­νει ότι η απόφαση επαναφοράς της υπαλλήλου στα καθήκοντά της πριν αποφανθούν δικαιοσύνη και υπηρεσι­ακό συμβούλιο δεν είναι νόμιμη και για αυτό τον λόγο ανακαλείται.
Στο έγγραφό του ο Ρακιντζής επιση­μαίνει ότι οι μοναδικοί αρμόδιοι για να επαναφέρουν την υπάλληλο στα κα­θήκοντά της είναι το υπηρεσιακό συμ­βούλιο του «Ελπίς» που την «ξήλωσε» ή η δικαιοσύνη.
Μεθοδεύσεις
Αξίζει να σημειωθεί, όπως αναφέ­ρουν κύκλοι από το υπουργείο Υγείας, ότι είναι πάγια τακτική υπαλλήλων να επικαλούνται στα ποινικά δικαστήρια το γεγονός ότι δεν τους έχει δικάσει το υπηρεσιακό τους συμβούλιο προ­κειμένου να τύχουν ευνοϊκής προς σε αυτούς απόφαση.
Επιπλέον στη συγκεκριμένη περί­πτωση, αν η υπάλληλος πήγαινε στο δικαστήριο έχοντας στα χέρια της απόφαση του ανώτατου προϊσταμέ­νου της που την επαναφέρει στην υπηρεσία και στη θέση της, τότε είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο δικαστής θα την αθώωνε.
Όπως και να έχουν πάντως τα πράγ­ματα, ο Μουσιώνης είναι διπλά εκτε­θειμένος γιατί εκτός από τον κόλαφο του Ρακιντζή δέχθηκε και τον κόλαφο απόφασης του Διοικητικού Εφετείου, με την οποία γίνονται αποδεκτά τα προσωρινά μέτρα που ζήτησε η σημε­ρινή διευθύντρια του νοσοκομείου και ανεστάλη η απόφαση του Μουσιώνη.
Αυτό πάντως που μάλλον δεν γνωρί­ζει ο Μουσιώνης, γιατί αν το γνώριζε δεν θα προχωρούσε σε τέτοια απόφα­ση, εκτός αν συντρέχουν άλλοι λόγοι που μόνο αυτός τους γνωρίζει, είναι ότι η επίμαχη διευθύντρια είναι πα­λιά… γνώριμη του Ρακιντζή. Για τη συ­γκεκριμένη ένας πολίτης πριν από αρ­κετούς μήνες είχε κάνει εις βάρος της επώνυμη σοβαρή καταγγελία.
Ωστόσο όταν τα πράγματα σοβά­ρεψαν και οι επιθεωρητές που είχε ορίσει ο Ρακιντζής είχαν αρχίσει να «σκαλίζουν» την καταγγελία ο ίδιος πολίτης πήγε και την ανακάλεσε. Απο­τέλεσμα ήταν ο Ρακιντζής να τον μη­νύσει για την αναστάτωση που προκά­λεσε επισημαίνοντάς του ότι με τους θεσμούς δεν παίζουν. Παράλληλα ο Ρακιντζής σταμάτησε την έρευνά του από τη δική του υπηρεσία και την ανέ­θεσε στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας που τη συνεχίζει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: