Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Τέλος τα ψέμματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αθήνα 10-11-2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                     Αριθ.Πρωτ.ΔΥ5α/oικ.123613
& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                       ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17                                  Υπηρεσία Δημοσιονομικού  Ελέγχου (ΥΔΕ) (2)
Ταχ. Κώδ. : 101-87                                                                       Κηφισίας 124 Τ.Κ. 11526 Αθήνα
Πληροφ. : Χρ. Τσακαλιάρη
Τηλέφωνο : 210-5227979
FAX : 210-5222358 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την έγκριση ποσού δεκατριών εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων

χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (13.694.522,20€)

από την πίστωση που αναλήφθηκε με την σχετ. (4) απόφαση σε βάρος του Φ. 210

Κ.Α.Ε. 2327 «Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και το ΕΚΑΒ για

δαπάνες αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και αμοιβή για εργασία κατά τις

εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες» του προϋπολογισμού του Υπουργείου

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικ. Έτους 2011.

2. Επίσης εγκρίνουμε την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε (125) χρηματικών ενταλμάτων

πληρωμής στο όνομα των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, που αναφέρονται στον κάτωθι

πίνακα με τα αντίστοιχα Α.Φ.Μ., τις αντίστοιχες Δ.Ο.Υ. ως επιχορήγηση για την

πληρωμή των πρόσθετων αμοιβών για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις

εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες του πάσης φύσεως προσωπικού,

συμπεριλαμβανόμενων και εκείνων που είναι αποσπασμένοι σε βουλευτικά γραφεία

των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (πλην ιατρικού), για υποχρεώσεις από 1-08-2011 έως

30-11-2011 καθώς και τυχών οφειλές προηγούμενων μηνών
ως εξής:

Υ.ΠΕ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 2η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ "ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ"         151.333,21
ΓΝ.Δ.Α. "ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ"                 32.715,37
ΓΝ.Ν."ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"         388.941,19
Ψ.Ν.Α                                               184.851,75
Γ.Ν.Π. "ΤΖΑΝΕΙΟ"                           235.121,42
Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ"   126.296,1
Γ.Ν.Ε. "ΘΡΙΑΣΙΟ"                            139.450,08
Γ.Α.Ν.Π."ΜΕΤΑΞΑ                          253.238,48
ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ                  136.475,89

Τα παραπάνω ποσά διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τον προαναφερόμενο σκοπό.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣhttp://et.diavgeia.gov.gr/f/yyka/ada/45%CE%928%CE%98-%CE%97%CE%A5%CE%9D

Μας δουλεύουν ψιλό γαζί.


Δεν φτάνει που μας χρωστάνε 7 μήνες (απο Μάιο) έχουν και την απαίτηση να μας πληρώσουν 4 μήνες ( Αύγ-Σεπ-Οκτ-Νοε.) με 126.296 €.
Αξιοπερίεργη είναι και η κατανομή μεταξύ των νοσοκομείων με το ΑΤΤΙΚΟ αν και με το μεγαλύτερο έργο (καλυψη 112%) να παίρνει τα λιγότερα !!!
ΟΥΣΤ ΑΠΟ ΔΩ ΛΑΜΟΓΙΑΔεν υπάρχουν σχόλια: